ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2009

 

Program: BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2009/Obiective

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferențiate pe substrat stâncos (stâncării) și influența schimbărilor climatice globale asupra evoluției acesteia

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Paucă Comănescu

Faza 2009: Dinamica spațio-temporală a biodiversității structurii biocenotice și populaționale, în raport cu substratul și microclima.

 Obiective :

- Identificarea mărimii populațiilor prezente pe suprafața stâncăriilor, în funcție de perioada de vegetație, prin metode specifice fiecărei  formații vegetale (ierbacee – sporadice, tufărișuri, pădure) și grup taxonomic.

*  Fungi

*  Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

*  Animale: - nevertebrate

            Sol :Enchytraeidae

                   Nematoda

                   Lumbricidae

                   Acari - Oribatida

                      - Gamasina

                        Collembola

          Coronament – ierburi  :Thysanoptera

                                                        Coleoptera 

                                                           - Carabidae

                                                           - Chrysomelidae

          Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

                           - vertebrate

                          Aves (Păsări)

                          Mammalia - Micromamifere

    - Identificarea schimbărilor microclimatice  în fiecare tip de formațiune vegetală

    - Compararea covorului vegetal creat artificial în mediu urban (pe substrat pietros).

 

Proiectul 2

Impactul modificărilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe brațul Sfântul Gheorghe în contextul dezvoltării durabile

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionică

 

Faza 2009: Productivitatea ecosistemelor naturale și antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe sub impactul factorilor de comandă naturali și antropici.

 Obiective :

- analiza parametrilor de stare structurali și funcționali ai biocenozelor în condițiile unei presiuni variabile în timp și spațiu exercitate de unii factori de comandă naturali:

- evaluarea biodiversității comunităților planctonice,  bentonice, fitofile și ihtiofaunei;

- cuantificarea parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice planctonice și bentonice;

- evaluarea  productivității ecosistemelor naturale și antropizate ale brațului Sf. Gheorghe;

- cuantificarea fluxului de energie și eficiență ecologică;

- alcătuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale și antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe.

 

Proiectul 3

Taxonomia și corologia macromicetelor, briofitelor și plantelor superioare din România

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2009: Studii de taxonomie și corologie în cadrul: genului Amanita; familiilor Andreaeaceae, Tetraphidaceae, Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, Schistostegaceae și Polytrichaceae; familiei Fabaceae, genul Trifolium.

Obiective :

-  Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor din genul Amanita;

-  Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor din familiile Andreaeaceae, Tetraphidaceae, Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, Schistostegaceae și Polytrichaceae;

-  Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor din familia Fabaceae, genul Trifolium;

-  Cartarea și întocmirea hărților corologice;

-  Evaluarea taxonilor incerți pentru România;

Evaluarea exemplarelor excepționale din herbarele BUCM și BUCA, în vederea includerii lor în Patrimoniul Național.

 

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate de interes național și comunitar din România

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2009: Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate de interes național și comunitar din zona montană a României

Obiective:

  -Identificarea speciilor de plante, fungi și animale și caracterizarea habitatelor de interes național și comunitar din zona montană a României.

  -Evaluarea stării de conservare a habitatelor comunitare studiate.

  -Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse în rețeaua națională de arii protejate.

 

Centrul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ 

2008-2010

Centrul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

Faza 2009: Interrelații organism-mediu, cu impact în adaptarea microorganismelor la condiții de mediu extreme; potențial bionanotehnologic

Obiective :

- Evaluarea comparativă a diversitătii  microorganismelor  din medii naturale cu condiții extreme, prin tehnici convenționale și la nivel molecular;

- Evaluarea diversității funcționale a microorganismelor extremofile prin determinarea profilului metabolic;

- Impactul factorilor de mediu (concentrația și/sau raportul ionic, temperatura, pH, potențialul redox, concentrația  oxigenului, poluanți), asupra unor procese celulare la microorganisme extremofile;

- Identificarea potențialului bionanotehnologic al unor structuri celulare și compusi biochimici, caracteristici microorganismelor.

 

Centrul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule și țesuturi vegetale de interes atât conservativ cât și biotehnologic

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetală și Animală

Dr. Aurelia Brezeanu

Faza 2009: Analiza reactivității fitotaxonilor la condiții de prezervare pe termen mediu și lung-crioconservare, în funcție de particularitățile lor biologice.

Obiective:

- Monitorizarea efectelor induse de agenții osmoregulatori la nivel citologic și biochimic;

- Stabilirea unor metodologii de deshidratare care să asigure menținerea viabilității celulare în condițiile aplicării unui tratament termic suboptimal.

 

Proiectul 7

Interacțiuni celulare și moleculare la interfața tumoră-stromă peritumorală in situ și în modele experimentale

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetală și Animală

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2009: Rolul stromei activate în carcinogeneza și angiogeneza tumorală

Obiective

- Investigarea pattern-ului spațio-temporal organ-specific și în funcție de vârstă al stromei peritumorale activate reprezentată de populațiile celulare heterogene (celule epiteliale normale, fibroblaști, celule inflamatorii, celule endoteliale etc.) și matricea extracelulară (MEC) din epiteliomul bazocelular, carcinomul squamocelular și adenocarcinom în timpul progresiei celulelor epiteliale transformate malign;

- Dinamica formării invadopodiilor și rolul acestora în procesul de invazivitate tumorală;

- Studiul organizării și alterărilor microvasculaturii peritumorale (angiogeneza tumorală) implicate în facilitarea formării tumorilor secundare prin metastazarea celulelor tumorale în țesuturi ectopice.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13