ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2017

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2017/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2017

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2017: Identificarea și evaluarea serviciilor furnizate de ecosistemele praticole din diverse regiuni ale țării

Obiective:

-  Studiul diversității structurale și funcționale a speciilor   plante și nevertebrate din ecosistemele praticole

-  Evaluarea serviciilor furnizate de ecosistemele praticole din diverse regiuni ale țării

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2017

RO1567-IBB02/2017

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2017: Identificarea principalelor servicii ecosistemice furnizate de ecosistemele acvatice  

Obiective:

- Centralizarea informațiilor într-o bază de date și stabilirea metodologiilor de evaluare a serviciilor ecosistemice

- Identificarea principalelor servicii ecosistemice furnizate de ecosistemele acvatice studiate

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2014-2017

RO1567-IBB03/2017

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2017: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Protaphorura (colembole), Cresporhaphis (licheni), Leccinum (macromicete) și Tortula (briofite)

Obiective:

- Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genurile Protaphorura (colembole), Cresporhaphis (licheni), Leccinum (macromicete) și Tortula (briofite);

- Completarea bazei de date pentru speciile studiate;

- Întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate;

- Evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați.

 

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2015-2017

RO1567-IBB04/2017

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2017: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor în perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea, precum și din bioregiunile alpină și continentală. 

Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor în timp a stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, zonele adiacente acestora, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea, precum și din bioregiunile alpină și continentală;

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor în vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale

 

Proiectul 9

Evaluarea calității habitatelor din delta fluvio-maritimă a Dunării ȋn vederea reintroducerii speciilor anadrome de sturioni

2017-2019

RO1567-IBB09/2017

 

Dr. Cristina Sandu

 

Faza 2017:  Investigarea și selectarea unor posibile habitate pentru repopulare cu sturioni juvenili

 Obiective:

- Evaluarea parametrilor fizico-chimici din apă si sediment

- Evaluarea diversității si abundenței comunităților de macrofite și macronevertebrate bentonice

- Evaluarea diversității comunităților microbiologice prezente în habitatele investigate

- Selectarea unor posibile habitate pentru sturionii juvenili

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale și funcționale la aplicații în biotehnologii și bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2017

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2017: Relații structură – funcție și evaluarea potențialului aplicativ al microorganismelor Procariote și Eucariote adaptate la diferite condiții de mediu

 Obiective:

- Microorganisme din lacuri sărate naturale: complexitatea rețelei trofice și potențialul de conversie a unor poluanți din bioindustrie

- Studiul comunităților microbiene din medii glaciale polare și alpine

- Izolarea și caracterizarea unor tulpini bacteriene cu potențial biotehnologic

-  Interrelații dintre microorganisme și nanoparticule

- Caracterizarea unor metaboliți cu aplicații bionanotehnologice

- Evaluarea potențialului biotehnologic al unor microorganisme izolate din medii cu condiții diferite de salinitate, naturale și/sau contaminate

- Studiul unor caracteristici structurale și funcționale implicate în adaptarea microorganismelor acidofile la condiții extreme și ostile.

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2017

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2017: Investigarea potențialului sistemelor in vitro la plante în vederea conservării și a valorificării germoplasmei

 Obiective:

- Procedee de conservare ex situ a fitodiversității prin tehnologia culturilor de celule și țesuturi

- Abordări bio-nano-tehnologice ale sistemelor vegetale in vitro

- Selecția și caracterizarea unor linii celulare înalt proliferative și producătoare de metaboliți secundari de interes biotehnologic

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din țesutul adipos subcutan versus țesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2017

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2017: Studiul țesutului adipos subcutan versus țesutul adipos în obezitatea morbidă, diabetul zaharat și carcinomul mamar

Obiective:

- Investigarea la nivel ultrastructural a unor particularități infrastructurale și a dinamicii relațiilor dintre celulele stromale, inclusiv telocitele și terminațiile nervoase din țesutul adipos subcutan (tumori benigne, carcinom bazocelular și carcinom squamocelular)  comparativ cu cele din țesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat și carcinomul mamar.

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații în conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

2016-2018

RO1567-IBB08/2017

Dr. Anca Manole

Faza 2017: Evaluarea diversității genetice în habitatele de turbărie, mlaștină, stâncărie și pădure din România, cu statut de conservare  nefavorabil

 Obiective:

- Selectarea habitatelor de de turbărie, mlastină, stancarie și padure din România, cu statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav;

- Identificarea speciilor de plante din habitatele de turbărie, mlastină, stancarie și padure din România, cu statut de conservare  nefavorabil;

- Analiza diversității genetice la nivel populațional și inter-populațional din cadrul unor habitate  de turbărie, mlastină, stancarie și pădure cu statut de conservare nefavorabil.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/14/17