ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     
Staționarul de Cercetări Ecologice Sulina

 

Scurt istoric

În anul 1954, în vederea derulării cercetărilor hidrobiologice din Delta Dunării, Academia Română decide înfiinţarea unui centru de cercetări ecologice în localitatea Sulina. Aflat iniţial în imobilul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, sediul staţiunii este mutat ulterior într-un spaţiu mai mare, relativ modernizat, astfel încât, de la început, staţiunea dispunea de laboratoare, o mini-bibliotecă, sală de conferinţe, spaţii de cazare, bucătărie, grupuri sanitare.

Anul înfiinţării – 1954 – Colectivul de ihtiologie și hidrologie

1958 – Secția de hidrobiologie – laborator de limnologie și laborator de biologie marină

1970 – Laboratorul de Ecologie Acvatică

1969 - Laboratorul din Sulina se mută în clădirea Casa "Parparia", monument de arhitectură, TL-II-m-B-21102, situată pe strada a II a, nr. 35 (fosta 23 August)

1994 – devine Stațiunea de Cercetări Ecologice Sulina

1999 – deține personal permanent cu studii superioare

 Casa Parparia, sediul Stațiunii de Cercetări Ecologice Sulina, înainte de reabilitare

Clădirea a fost amenajată în scopul desfășurării activității de cercetare în domeniul ecologiei acvatice, funcționând în principal ca stațiune de teren, de prelevare și pregatire preliminară a probelor colectate din ecosistemele Rezervației Biosferei Delta Dunării. Era organizată în laboratoare, spații de cazare și deținea o șalupă Nutria II, precum și o barcă cu motor.

Vechea șalupă Nutria II

După înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Dunării (IAD, 1956) cu care Academia Română a colaborat încă din primul moment, programele de cercetare ale Laboratrului de Ecologie Acvatică au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele internaţionale si preocupările existente în bazinul hidrografic al Dunării. În acest cadru, cercetările de lungă durată întreprinse în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării au permis evidenţierea modificărilor survenite în structura şi funcţionalitatea biocenozelor acvatice sub influenţa impactului antropic, rezultatele obţinute fiind deosebit de valoroase în contextul schimbărilor globale actuale.

Realizări

Cercetări îndelungate ce au surprins schimbări ecologice evidente

Cel mai bogat material istoric privind evoluţia planctonului din Delta Dunării

90% dintre proiecte - realizate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Conducerea laboratorului/staționarului a fost asigurată de-a lungul vremii de nume ilustre ale cercetării românești a Deltei Dunării

1953 – 1954 – prof. dr. Nicolae Gavrilescu

1954 – 1970 – acad. Teodor Bușniță

1971 – 1982 – acad. Ludovic Rudescu Rodevald

1983 – 1999 – prof. dr. Gheorghe Brezeanu

Vizibilitate a rezultatelor obținute

·         Colaborări cu instituții de cercetare din țară și străinătate, cu țări cu tradiție în cercetarea mediului acvatic, Elveția, Ungaria, Germania, Austria, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, în numeroase proiecte internaționale.

·         Peste 650 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate

·         Premiul Academiei “Emanoil Teodorescu”

·         20 teze doctorat

·         Brevete de invenţii şi inovaţii

15 cărţi,prima carte despre o delta a lumii

Direcții de cercetare

·         Biodiversitate

·         Resurse şi servicii furnizate sistemului socio-economic

·         Succesiune ecologică

·         Reconstrucţie ecologică

·         Zone ecotonale

·         Obiective de cercetare

·         Diversitatea structurală şi funcţională a comunităţilor biologice

·         Identificarea factorilor de comandă

·         Evaluarea impactului antropic: eutrofizare, lucrări hidrotehnice

·         Fluxul de materie şi energie 

·         Productivitatea, turnover-ul şi ciclarea nutrienţilor prin comunitatea planctonică

·         Rolul speciilor/populaţiilor în furnizarea de resurse şi servicii sistemului socio-economic.

 Modernizarea Stațiunii de Cercetări Ecologice Sulina

A început în anul 2016, odată cu implementarea proiectului:

“REABILITAREA, CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA STAŢIUNII DE CERCETĂRI ECOLOGICE SULINA”, cod SMIS-CSNR 48685, contract 655/07.08.2014, care și-a propus întărirea capacității de cercetare și dezvoltarea unor noi direcții prin achiziția de echipamente de ultimă generație

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Valoarea totală a proiectului: 7.561.083,22 LEI

Valoarea finanţării nerambursabile: 6.000.000 LEI (85,26 % FEDR + 14,74 % Bugetul Naţional)

Perioada de desfăşurare: 08.08.2014-30.11.2015

Beneficiar: INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei 296, Sector 6, Bucureşti


Dezvoltarea unor noi direcții

Monitorizarea biodiversității si evaluarea serviciilor ecosistemice

Ecotoxicologie

Microbiologie și biologie moleculară

Monitorizarea calității apei – Directiva Cadru Apă

Ihtiologie

Conservarea și managementul capitalului natural

Activități educaționale și de învățămant universitar și postuniversitar

Organizare de seminarii și cursuri

Organizare de evenimente de diseminare a rezultatelor științifice și conștientizare a factorilor administrativi și politici

 

Obiectivul principal al proiectului a constat în modernizarea construcţiei şi dotarea laboratoarelor nou create cu echipament performant, iar pe termen lung, cresterea interesului comunităţii ştiinţifice internaţionale referitor la Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, constituie factori decisivi în transformarea Staţiunii de Cercetări Ecologice Sulina într-un potential Centru Internaţional de Excelenţă pentru studiul biodiversităţii acvatice şi identificarea de soluţii durabile pentru dezvoltarea rezervaţiei.

Proiectul pentru „Reabilitarea, Consolidarea, Modernizarea si Dotarea Statiunii de Cercetari Ecologice Sulina” vizează posibilitatea realizarii studiilor legate de  impactul schimbărilor globale asupra ecosistemelor acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării intr-o manieră holistă, prin integrarea aportului componentei sociale locale şi a modificărilor induse de aceasta atât în ecosistemele acvatice cât şi în ecosistemele terestre adiacente, precum şi identificarea măsurilor necesare pentru atenuarea efectelor impactului antropic asupra regiunii. De asemenea, se doreşte introducerea unui program de educaţie ecologică a comunităţii locale, care sa urmărească creşterea gradului de conştientizare a relaţiilor cauză-efect între conservarea naturii şi beneficiile aduse de aceasta pe termen lung. Inţelegerea multiplelor conexiuni din cadrul unui ecosistem, a importanţei conservării biodiversităţii, a principiilor de bază pentru protecţia mediului şi a conceptului dezvoltării durabile, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu pot avea un rol major în dezvoltarea durabilă a rezervaţiei.

In acest sens, modernizarea structurii Staţiunii de Cercetări Ecologice Sulina şi transformarea ei in viitor într-un Centru Internaţional de Excelenţă pentru studiul biodiversităţii acvatice pot avea o contribuţie decisivă la crearea unui pol de influenţă în managementul pe baze ştiinţifice al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Obiectivele derivate ale proiectului constau în:

a.         Creşterea capacităţii de cercetare pentru biodiversitate

Creşterea impactului antropic, schimbările climatice globale, impun evaluarea cantitativă şi calitativă a biodiversităţii specifice, populaţionale, ecosistemice, culturale, monitorizarea bioindicatorilor/biomarkerilor, analiza evoluţiei spaţiale şi temporale a populaţiilor din ecosisteme naturale şi antropizate şi a complexelor socio-ecologice în vederea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

 b.         Dezvoltarea potenţialului tehnic şi de infrastructură.

Creşterea capacităţii de cercetare pentru biodiversitate, este condiţionată de dezvoltarea unor laboratoare cu profil de ecologie, microbiologie, plancton, fauna fitofila, zoobentos, ihtiologie, laborator biochimie si analize moleculare, chimie (colecţii de material biologic, software, logistică).

c.         Perfecţionarea comunicării şi diseminării informaţiei ştiinţifice prin modernizarea si valorificarea eficientă a resurselor.

Valorificarea integrală şi extinderea potenţialului uman din IBB: atragerea de tineri cercetători, crearea de noi locuri de muncă, specializarea doctoranzilor, post-doctoranzilor.

 d.         Cresterea impactului cercetărilor de biodiversitate asupra deciziilor la nivelul mediului economic şi social, privind protecţia mediului şi conservarea naturii.

Integrarea IBB în Aria Europeană de Cercetare prin întărirea relaţiilor de colaborare existente cu catedrele din universităţi, IMM, cu parteneri europeni (domeniile public/privat), stabilirea de noi proiecte comune de cercetare, participare activă în PC 7.

 e.         Dezvoltarea instituţională

Sincronizarea activității Institutului în urma modernizării staționarului cu Strategia de dezvoltare concretizată într-un plan de acţiuni pe termen scurt, mediu şi lung, inclusiv activităţi de promovare a imaginii instituţionale prin prisma rezultatelor cercetării.

 Obiectivul principal al proiectului a fost crearea unui centru cu 8 laboratoare specializate pe diferite ramuri si pregatite pentru prelucrarea datelor.

Studiul holistic al modificărilor induse de schimbările globale şi identificarea principalilor factori de presiune în anumite ecosisteme acvatice considerate reprezentative pentru Delta Dunării, poate conduce la identificarea soluţiilor optime pentru ameliorarea situaţiei actuale; aplicarea unui management adaptativ, bazat pe rezultate ştiinţifice, precum şi consultările periodice cu populaţia locală, vor avea ca rezultat atât creşterea rezilienţei ecosistemelor cât şi participarea comunităţii locale la implementarea măsurilor recomandate.

 

Laboratoare noi şi tipurile de cercetări avute în vedere

 

           Laborator Plancton

           Laborator Fauna fitofila

           Laborator Zoobentos

           Laborator Ihtiologie

           Laborator Microbiologie

           Laborator biochimie si analize moleculare

           Laborator chimie

           Administrare probe


Aspecte ale cl
ădirii reabilitate, la sfârșitul proiectului

 


ECHIPAMENTE (active corporale si obiecte de inventar)

Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

Echipament

Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)

Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)

Departament unde a fost instalat

În funcţiune

Valoare (lei)

Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

Mijloc de transport

Contract 1597/11.05.2015

6711

Institutul de Biologie

Da

96.572,19

PV 3480/27.05.2015

Laptop Assus G771JM-T7017D cu Licenţă OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit English – 02594086010827 şi Licenţă retail Microsoft Office 2013 Home and Business 2013 32-bit/x64 English - 001SE277699X104075

Contract 1309/22.04.2015

6712

Microobiologie (Citobiologie)

Da

5054,00

PV 1904/27.05.2015

Copiator e-Studio 2050C Toshiba

Contract 1309/22.04.2015

6713

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

19686,00

PV 1904/27.05.2015

Statie HP Pro Desk K8K66EA cu Licenţă OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit English – 02594086010826 şi Licenţă retail Microsoft Office 2013 Home and Business 2013 32-bit/x64 English - 001SE277699X104400

Contract 1309/22.04.2015

6714

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

4684,72

PV 1904/27.05.2015

Router 4 porturi TP-Link wireless 30,300

Contract 1309/22.04.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

176,56

PV 1904/27.05.2015

HDD Ext portabil 1TB

Contract 1309/22.04.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

401,76

PV 1904/27.05.2015

Laptop Toshiba satellite L50 – 2 buc

Contract 1309/22.04.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1693,84

PV 1904/27.05.2015

Salupa

Contract nr. 1902/27.05.2015

6781

Institutul de Biologie

Da

604431,17

PV 5062/10.12.2015

Barca de cercetare cu motor Yamaha

Contract nr. 1902/27.05.2015

6721

Institutul de Biologie

Da

 

59520,00

PV 5218/21.12.2015

Peridoc barca

Contract nr. 1902/27.05.2015

6720

Institutul de Biologie

Da

 

6648,83

PV 5218/21.12.2015

Motor garle, canale

Contract nr. 1902/27.05.2015

6722

Institutul de Biologie

Da

 

31000,00

PV 5218/21.12.2015

Motor lacuri mica adancime

Contract nr. 1902/27.05.2015

6803

Institutul de Biologie

Da

 

12400,00

PV din 24.11.2015

Laptop HP 250 G3 Notebook PC, HP

Contract nr. 1901/27.05.2015

6782

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

3720,00

PV 4786/23.11.2015

Set site de spalare, SITE Ř200, IMPACT TEST

Contract nr. 1901/27.05.2015

6783

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6522,00

PV 4786/23.11.2015

Luxmetru, model 8820, CEM Instruments

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1103,60

PV 4786/23.11.2015

Debitmetru digital

Contract nr. 1901/27.05.2015

6784

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6200,00

PV 4786/23.11.2015

Scripete pentru prelevare probe

Contract nr. 1901/27.05.2015

6785

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

9424,00

PV 4786/23.11.2015

Cablu din otel inoxidabil, cod 040202

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

372,00

PV 4786/23.11.2015

Cablu din otel inoxidabil, cod 040203

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

434,00

PV 4786/23.11.2015

Cablu din otel inoxidabil, cod 040220

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

558,00

PV 4786/23.11.2015

Cep de montare cu placa

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

694,40

PV 4786/23.11.2015

Suport fixare

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

2207,20

PV 4786/23.11.2015

Motor electric pentru scripete

Contract nr. 1901/27.05.2015

6786

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

16492,00

PV 4786/23.11.2015

Supapa de evacuare

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

589,00

PV 4786/23.11.2015

Camera de numarare a planctonului, cod 050302

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

756,40

PV 4786/23.11.2015

Disc Secchi

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

886,60

PV 4786/23.11.2015

Butelie van Dorn pentru prelevare fitoplancton

Contract nr. 1901/27.05.2015

6787

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

4340,00

PV 4786/23.11.2015

Plasa standard plancton, cod 110101 Uwitec – 4 buc

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

2480,00

PV 4786/23.11.2015

Plasa standard plancton, cod 110101 Uwitec – 10 buc

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

2325,00

PV 4786/23.11.2015

Agitator site

Contract nr. 1901/27.05.2015

6788

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

10602,00

PV 4786/23.11.2015

Sonda multiparametrica Intellisonde RM

Contract nr. 1901/27.05.2015

6789

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

115716,80

PV 4786/23.11.2015

Statie meteo portabila WE 800

Contract nr. 1901/27.05.2015

6790

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

37200,00

PV 4786/23.11.2015

Ruleta pentru discul Secchi

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

421,60

PV 4786/23.11.2015

Sticla de prelevare 1000 ml

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

49,60

PV 4786/23.11.2015

Sticla de prelevare 500 ml

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

43,40

PV 4786/23.11.2015

Sita, cod 180095

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

682,00

PV 4786/23.11.2015

Sita, cod 180094

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

564,20

PV 4786/23.11.2015

Sita tip sac, cod 180101

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

564,20

PV 4786/23.11.2015

Sita tip sac, cod 180100

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

372,00

PV 4786/23.11.2015

Mini-statie meteo portabila model Skywatch Atmost

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1209,00

PV 4786/23.11.2015

Draga moluste

Contract nr. 1901/27.05.2015

6791

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

3286,00

PV 4786/23.11.2015

Echipament prelevare probe din rauri, Prelevator Euro-Kick-Net

Contract nr. 1901/27.05.2015

6792

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6522,00

PV 4786/23.11.2015

Recipient pentru probe Hess

Contract nr. 1901/27.05.2015

6793

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6472,80

PV 4786/23.11.2015

Dispozitiv de prelevare van Veen

Contract nr. 1901/27.05.2015

6794

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8394,80

PV 4786/23.11.2015

Echipament electric portabil de pescuit, FEG 3000 EFKO

Contract nr. 1901/27.05.2015

6795

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

27900,00

PV 4786/23.11.2015

Retinator de probe

Contract nr. 1901/27.05.2015

6796

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

13950,00

PV 4786/23.11.2015

Tija cu bila si declansator cu piston integrat de cauciuc

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

2318,80

PV 4786/23.11.2015

Piston de cauciuc

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

264,40

PV 4786/23.11.2015

Tub telescopic din aluminiu

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1984,00

PV 4786/23.11.2015

Adaptor pentru retinator probe

Contract nr. 1901/27.05.2015

6797

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

3155,80

PV 4786/23.11.2015

Accesoriu pentru “hammeraction”

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1450,80

PV 4786/23.11.2015

Cutie de depozitare pentru transport, cod 991000

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1922,00

PV 4786/23.11.2015

Cutie de depozitare pentru transport, cod 992000

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1103,60

PV 4786/23.11.2015

Recipient prelevare apa

Contract nr. 1901/27.05.2015

6798

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8184,00

PV 4786/23.11.2015

Camera de numarare a planctonului, cod 050302

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

756,40

PV 4786/23.11.2015

Tija telescopica

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

651,00

PV 4786/23.11.2015

Suport pentru recipiente probe, cod 050504

Contract nr. 1901/27.05.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

824,60

PV 4786/23.11.2015

Trusa teren analiza apei, model Multi 3320 SET 2

Contract nr. 1901/27.05.2015

6799

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

17732,00

PV 4786/23.11.2015

Trusa portabila pentru analiza solurilor, cod 7204 Optika

Contract nr. 1901/27.05.2015

6800

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

10546,00

PV 4786/23.11.2015

Sistem determinare umiditate probe sol

Contract nr. 1901/27.05.2015

6801

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

2790,00

PV 4786/23.11.2015

Daphnia toximeter

Contract nr. 2438/02.07.2015

6742

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

416640,00

PV 4853/26.11.2015

Algae toximeter

Contract nr. 2438/02.07.2015

6743

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

364560,00

PV 4853/26.11.2015

Spetrofotometru UV-VIS

Contract nr. 2437/02.07.2015

6741

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

65596,00

PV 4690/18.11.2015

Microscop examinare in lumina incidenta

Contract nr. 2436/02.07.2015

6744

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

60698,00

PV 4810/24.11.2015

Microscop examinare in lumina incidenta

Contract nr. 2436/02.07.2015

6745

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

60698,00

PV 4810/24.11.2015

Microscop examinare in lumina transmisa

Contract nr. 2436/02.07.2015

6746

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

77748,00

PV 4810/24.11.2015

Microscop optic inversat si fluorescenta

Contract nr. 2436/02.07.2015

6747

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

113336,00

PV 4810/24.11.2015

Nisa chimica cu sistem de exhaustare

Contract nr. 2272/23.06.2015

6833

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

34643,52

PV 4785/23.11.2015

Masa mobila de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6802

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

3355,82

PV 4785/23.11.2015

Masa laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6804

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8199,83

PV 4785/23.11.2015

Masa laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6805

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8069,40

PV 4785/23.11.2015

Dulap depozitare acizi/baze

Contract nr. 2272/23.06.2015

6806

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8290,19

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6807

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

13802,76

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6808

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8205,76

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6809

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8199,83

PV 4785/23.11.2015

Rastel integral din inox

Contract nr. 2272/23.06.2015

6810

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

3005,30

PV 4785/23.11.2015

Rastel integral din inox

Contract nr. 2272/23.06.2015

6811

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

2621.10

PV 4785/23.11.2015

Mobilier de bucatarie

Contract nr. 2272/23.06.2015

6812

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

10986,85

PV 4785/23.11.2015

Masa de consiliu

Contract nr. 2272/23.06.2015

6813

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

5351,72

PV 4785/23.11.2015

Masa prezidiu

Contract nr. 2272/23.06.2015

6814

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

2581,68

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6815

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

5650,36

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6816

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

11709,82

PV 4785/23.11.2015

Masa mobila de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6817

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

2668,06

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6818

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

2857,78

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6819

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

9249,27

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6820

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

5176,03

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6821

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

3094,94

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6822

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

16168,43

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6823

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

5122,68

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6824

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

10245,35

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6825

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

4102,89

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6826

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

7553,57

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6827

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

7541,72

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator pe mijloc cu perete tehnologic

Contract nr. 2272/23.06.2015

6828

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

18475,78

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6829

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

12041,84

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6830

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

11377,78

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator

Contract nr. 2272/23.06.2015

6831

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

6029,81

PV 4785/23.11.2015

Modul sanitar cu chiuveta din PP

Contract nr. 2272/23.06.2015

6832

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

8982,46

PV 4785/23.11.2015

Masa de laborator pe mijloc cu perete tehnologic

Contract nr. 2272/23.06.2015

6834

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

18475,78

PV 4785/23.11.2015

Masa de consiliu

Contract nr. 2272/23.06.2015

6835

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

5351,72

PV 4785/23.11.2015

Masa prezidiu

Contract nr. 2272/23.06.2015

6836

Microbiologie (Ecologie acvatica

Da

2581,68

PV 4785/23.11.2015

Calculator Asus PC

Contract 2569/10.07.2015

6716

 

Contabilitate

Da

 

2697,00

PV 2592/13.07.2015

Laptop Toshiba Portege

Contract 2569/10.07.2015

6717

Contabilitate

Da

 

7570,20

PV 2592/13.07.2015

Laptop Toshiba Portege

Contract 2569/10.07.2015

6718

Achizitii publice

Da

 

7570,20

PV 2592/13.07.2015

Laptop Toshiba Portege

Contract 2569/10.07.2015

6719

Microbiologie

Da

 

7570,20

PV 2592/13.07.2015

Calculator all in one Lenovo

Contract 2569/10.07.2015

6715

Microbiologie

Da

 

5239,00

PV 2592/13.07.2015

Balanta analitica Partner

Contract 3503/07.09.2015

6748

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6277,70

PV 4846/26.11.2015

Congelator Coldline

Contract 3503/07.09.2015

6749

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6390,00

PV 4846/26.11.2015

Frigider CEL.ro

Contract 3503/07.09.2015

6750

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

3827,61

PV 4846/26.11.2015

Frigider + congelator Coldline

Contract 3503/07.09.2015

6751

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8706,85

PV 4846/26.11.2015

Baie de apa ultrasunete

Contract 3503/07.09.2015

6752

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

7801,88

PV 4846/26.11.2015

Hota flux laminar cu accesorii

Contract 3503/07.09.2015

6753

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

20862,63

PV 4846/26.11.2015

pHmetru Consort

Contract 3503/07.09.2015

6754

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6769,54

PV 4846/26.11.2015

Incubator cu racire MMM MedCenter

Contract 3503/07.09.2015

6755

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

21414,54

PV 4846/26.11.2015

Incubator cu agitare IKA

Contract 3503/07.09.2015

6756

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

32857,64

PV 4846/26.11.2015

Autoclav vertical Raypa

Contract 3503/07.09.2015

6757

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

36091,00

PV 4846/26.11.2015

Distilator GFL

Contract 3503/07.09.2015

6758

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

23835,96

PV 4846/26.11.2015

Centrifuga cu racire MPW

Contract 3503/07.09.2015

6759

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

17093,00

PV 4846/26.11.2015

Freezer Telstar

Contract 3503/07.09.2015

6760

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

50571,61

PV 4846/26.11.2015

Electroforeza orizontala Scie Plas si Consort

Contract 3503/07.09.2015

6761

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

7340,56

PV 4846/26.11.2015

Aparat electroforeza DGGE

Contract 3503/07.09.2015

6762

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

37373,00

PV 4846/26.11.2015

Molecular Imager GelDoc

Contract 3503/07.09.2015

6763

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

49991,00

PV 4846/26.11.2015

Sistem modular de electroforeza si western blotting

Contract 3503/07.09.2015

6764

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

18593,80

PV 4846/26.11.2015

Pipete automate (4 buc.)

Contract 3503/07.09.2015

6766

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8574,70

PV 4846/26.11.2015

Gel air drying system

Contract 3503/07.09.2015

6765

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

16872,00

PV 4846/26.11.2015

Shaker tuburi test Biosan

Contract 3503/07.09.2015

6767

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8492,92

PV 4846/26.11.2015

Dispenser medii cultura Interscience

Contract 3503/07.09.2015

6768

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

13427,79

PV 4846/26.11.2015

Masina fulgi de gheata

Contract 3503/07.09.2015

6769

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

14404,57

PV 4846/26.11.2015

Bidistilator

Contract 3503/07.09.2015

6770

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

25785,78

PV 4846/26.11.2015

Etuva

Contract 3503/07.09.2015

6771

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8495,96

PV 4846/26.11.2015

Balanta tehnica Partner

Contract 3503/07.09.2015

6772

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

5411,74

PV 4846/26.11.2015

Balanta analitica Partner

Contract 3503/07.09.2015

6773

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

6277,30

PV 4846/26.11.2015

Sistem filtrare pompa de vid

Contract 3503/07.09.2015

6774

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

11568,99

PV 4846/26.11.2015

Sistem filtrare pompa de vid

Contract 3503/07.09.2015

6775

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

11568,99

PV 4846/26.11.2015

Frigider + congelator Coldline

Contract 3503/07.09.2015

6776

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

8706,85

PV 4846/26.11.2015

Analizor acizi nucleici/proteine pentru volume mici de proba  Berd Trading

Contract 3503/07.09.2015

6777

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

119884,00

PV 4846/26.11.2015

Pipetor cu acumulator VWR –  1 set cu 4 buc

Contract 3503/07.09.2015

6778

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

4728,03

PV 4790/23.11.2015

Acvariu 20 L x 2 buc

Contract 4780/23.11.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

423,15

PV 4790/23.11.2015

Acvariu 30 L x 2 buc

Contract 4780/23.11.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

501,69

PV 4790/23.11.2015

Acvariu 60 L x 2 buc

Contract 4780/23.11.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

524,30

PV 4790/23.11.2015

Acvariu 110 L x 1 buc

Contract 4780/23.11.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

 

1759,34

PV 4790/23.11.2015

Scaun de laborator mobil – 3 buc.

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

536,42

PV 4785/23.11.2015

Masa de lucru

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

842,08

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 2buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1728,50

PV 4785/23.11.2015

Masa tip TV – 7 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1285,30

PV 4785/23.11.2015

Banca asteptare

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1152,60

PV 4785/23.11.2015

Masa mobila din inox

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1494,11

PV 4785/23.11.2015

Scaun fix de laborator – 10 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

121,32

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1244,63

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1699,96

PV 4785/23.11.2015

Scaun ergonomic de laborator – 3 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

282,01

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical de laborator – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1063,69

PV 4785/23.11.2015

Scaun fix de laborator – 30 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

155,12

PV 4785/23.11.2015

Pat single – 17 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1994,42

PV 4785/23.11.2015

Comoda bagaje si cuier – 7 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

797,77

PV 4785/23.11.2015

Rastel integral din inox – 3 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

3005,30

PV 4785/23.11.2015

Masa de receptie

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1411,58

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 6 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1240,98

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1130,17

PV 4785/23.11.2015

Birou cu scaun – 7 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1119,09

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 4 buc.

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1706,34

PV 4785/23.11.2015

Corp depozitare cu 4 sertare -

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1174,49

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 3 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1174,49

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1130,17

PV 4785/23.11.2015

Scaun tip taburet – 3 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

237,86

PV 4785/23.11.2015

Masa de lucru – 4 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

554,01

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical depozitare -  3 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1706,34

PV 4785/23.11.2015

Corp depozitare tip servanta – 4 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

797,76

PV 4785/23.11.2015

Dulap vertical de laborator – 6 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

1240,98

PV 4785/23.11.2015

Scaun tip taburet – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

132,03

PV 4785/23.11.2015

Scaun de laborator mobil, cu spatar – 2 buc

Contract nr. 2272/23.06.2015

obiect

Microbiologie (Ecologie acvatica)

Da

431,75

PV 4785/23.11.2015Construcție & livrare șalupa nouă de cercetare “Navicula”

Barca cu motor BLUE

Rezultatele vor aduce noi contribuţii la: conservarea speciilor de plante pe cale de dispariţie din Flora României; fundamentarea metodelor de analiză pentru combaterea poluării mediilor naturale; obţinerea de compuşi biologici utili, cu aplicaţii în medicină, industria farmaceutică, bioremedierea mediilor poluate, nanotehnologii, agricultură, energie; identificarea şi utilizarea compuşilor biologici în construcţii bionanotehnologice.

Prin obiectivul principal propus, cat si prin obiectivele specifice, proiectul asigura concordanta cu aspectele esentiale ale Axei prioritare 2 a POS CCE -creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare, atât pentru instituţii de CD (universităţi şi institute CD), cât şi pentru firme care au departamente de cercetare).

Datorită amplasamentului Stațiunii de Cercetări Ecologice Sulina la confluența Dunării cu Marea Neagră, cu acces facil atât la ecosistemele Deltei Dunării, cât și la brațele Dunării, golfurile și zona de vărsare la mare, aceasta constituie un punct nodal strategic pentru cercetarea mediului acvatic, cercetări transdisciplinare, capabilă de a găzdui echipe internaționale de experți. De aici a derivat oportunitatea  participării la proiectul strategic DANUBIUS-RI.

Pregătirea participării la proiectul major DANUBIUS-RI este finanțată din fonduri europene. Astfel, proiectul de pregătire, cu o valoare de 5 milioane euro, va asigura sprijin pentru participarea la infrastructurile de cercetare de interes european din roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI).

Principalele activități finanțate:

Realizarea studiilor specifice proiectelor de investiții în infrastructuri majore, în conformitate cu legislația națională și europeană;

Detalii de execuție pentru componentele românești DANUBIUS-RI (hub-ul localizat la Murighiol și supersite-ul Delta Dunării);

Realizare documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție (hub-ul localizat la Murighiol și supersite-ul Delta Dunării);

Activități suport și de susținere în timpul evaluării aplicației de finanțare la Comisia Europeană etc.

Beneficiarul proiectului suport este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, în calitate de coordonator, în parteneriat cu INCD GeoEcoMar, INCD Delta Dunării și Institutul de Geodinamică al Academiei Române.

Implementarea “Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS–RI” (DANS2), proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru Științe Biologice poate fi urmărită pe site-ul proiectului, precizează precizează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) într-un comunicat remis Edupedu.ro.

Proiectul de pregătire, în valoare de 5 milioane euro, finanțat de Ministerul Fondurilor Europene pentru pregătirea proiectului major DANUBIUS-RI se derulează începând cu 7 Decembrie 2020, de către un consorțiu de 3 institute naționale, sub coordonarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB). Activitățile finanțate in proiect cuprind:

Activități suport și de susținere în timpul evaluării aplicației de finanțare la Comisia Europeană etc.

Realizarea studiilor specifice proiectelor de investiții în infrastructuri majore, în conformitate cu legislația națională și europeană;

Detalii de execuție pentru componentele românești DANUBIUS-RI (Nucleul central localizat la Murighiol și Supersite-ul Delta Dunării);

Realizare documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție (Nucleul Central localizat la Murighiol și Supersite-ul Delta Dunării);

Amănunte legate de stadiul proiectului si acțiunile desfășurate pot fi urmărite pe pagina de web a proiectului http://www.dans2.ro/.

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ

din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional

Competitivitate 2014-2020

PROIECT SUPORT PENTRU PREGATIREA DANUBIUS - RI (DANS2)

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Știința Biologice anunță începerea derulării Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI, având următoarele date de identificare:

Cod SMIS proiect: 139648

Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI

Componentă 1 - Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD

Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

perațiunea: Mari infrastructuri de CD

Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB

Parteneri:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ – GeoEcoMar

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII"-I.N.C.D.D.D. TULCEA

INSTITUTUL DE GEODINAMICA „SABBA S. STEFANESCU" AL ACADEMIEI ROMÂNE

Buget eligibil total:

22.605.670,70 Lei

 

Proiect co - finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

OBIECTIVE GENERALE:

Completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de legislația în vigoare:

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA),

Utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice de laborator,

Evaluarea adecvată pentru siturile NATURA 2000,

Elemente de baza privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la adaptarea la schimbări climatice,

Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera conform metodologiei amprentei de carbon a BEI,

Eficiența energetică (Nzero) conformare cu Directiva CE și pregătirea implementării proiectului de realizare a infrastructurii DANUBIUS-RO.

Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/03/22