ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante sau temporar vacante din cadrul Institutului de Biologie Bucureşti

 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în baza prevederilor Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant şi art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii revizuit.

 

 

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CERCETARE VACANT SAU TEMPORAR VACANT

 

SECȚIUNEA 1

 Dispoziţii generale

 Art.1. (1) În Institutul de Biologie Bucureşti (IBB) posturile de cercetare vacante pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată se ocupă numai prin concurs, în conformitate cu prezenta metodologie şi cu respectarea Legii 319/2003.

(2)  Concursul pentru ocuparea unui post de cercetare se organizează numai dacă acesta este declarat vacant.

(3)  Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii întocmit anual sau dacă este vacantat pe parcursul anului.

(4)   Posturile de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.

(5)  Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)      are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)      cunoaşte limba română scris şi vorbit;

c)      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)      are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)        îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii.

 Art.2. Concursul are caracter public şi deschis.                    

 Art.3. Funcţiile de cercetare din cadrul IBB sunt:

a)         asistent de cercetare ştiinţifică;

b)         cercetător ştiinţific;

c)          cercetător ştiinţific gradul III;

d)        cercetător ştiinţific gradul II;

e)         cercetător ştiinţific gradul I.

 

SECȚIUNEA 2

CALENDARUL de derulare a concursurilor de cercetare

 Art.4. CALENDARUL de derulare a concursurilor de cercetare vacante sau temporar vacante este următorul:

a)             Se transmite către Academia Română cererea de aprobare pentru scoaterea la concurs a posturilor de cercetare vacante sau temporar vacante, astfel:

-                 către Biroul de Prezidiu al Academiei Române pentru CSI, CS II;

-                 către Secţia de Ştiinţe Biologice pentru CS III, CS, ACS.

b) După primirea aprobării, concursul se anunţă public, prin afişare la sediul IBB şi prin publicare într-un ziar de circulaţie naţională.

c) Se înaintează către Secţia de Ştiinţe Biologice propunerea pentru componenţa comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor. Acestea se constituie prin act administrativ semnat de directorul IBB.

d)  Înscrierea la concurs începe în ziua afişării anunţului şi durează 30 de zile calendaristice de la data publicării  acestuia.

e)   Începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, acestea se transmit membrilor comisiei de concurs.

f)   Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare se derulează în 30 de zile de la data înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul IBB.

g) În termen de 48 de ore de la afişarea rezultatului fiecărei probe a concursului (selecţie şi evaluare dosar, interviu, lucrare scrisă) candidaţii au dreptul să depună contestaţie.

h) În  termen  de  două  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea  concursului  se  publică rezultatul concursului.

i) În urma aprobării rezultatului concursului de către Consiliul Ştiinţific al IBB, numirea pe post şi acordarea titlului se fac prin emiterea unei decizii semnate de directorul IBB, începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare validării concursului.

 

SECȚIUNEA 3

 

Publicitatea concursului

 Art.5.(1) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul IBB, pe site-ul IBB şi prin publicare într-un ziar de circulaţie naţională şi se desfăşoară conform prevederilor prezentei metodologii.

(2) În situaţia în care IBB consideră necesar, se poate asigura publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare.

(3) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs precum şi denumirea acestora;

b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact;

c) condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

e) bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului.

(4) In situaţia în care anunţul se publică şi în presa scrisă, acesta conţine doar elementul referitor la denumirea postului şi principalele cerinţe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale secretariatului IBB.

(5) În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului. 

SECȚIUNEA 4

 

Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

 

Art.6.(1) După aprobarea componenţei comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor de către Secţia de Ştiinţe Biologice, acestea se constituie prin act administrativ al directorului IBB.

(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în cea de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

Art.7. Componenţa comisiilor

(1) Pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I comisia de concurs este formată din directorul adjunct ştiinţific sau secretarul ştiinţific al IBB (președintele comisiei), din 4 membri, profesori universitari şi CS I, dintre care cel puţin 2 din afara IBB și un secretar.

(2) Pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II comisia de concurs este formată din directorul adjunct ştiinţific sau secretarul ştiinţific al IBB (președintele comisiei), din 4 membri, profesori universitari sau conferenţiari universitari şi CS I ori CS II, dintre care cel puţin 2 din afara IBB și un secretar.

(3) Pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III, comisia de concurs este formată din directorul adjunct ştiinţific sau secretarul ştiinţific al IBB (președintele comisiei), din 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs și un secretar.

(4) Pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific şi asistent cercetare ştiinţifică, comisia de concurs este formată din directorul adjunct ştiinţific sau secretarul ştiinţific al IBB (președintele comisiei), 2 membri și un secretar.

(5) Indiferent de postul scos la concurs, comisia de soluţionare a contestaţiilor are aceeași componenţă: un președinte, 2 membri și un secretar.

(6) Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul Biroului de Resurse Umane al IBB, aceasta neavând calitatea de membru.

(7) Secretarul comisiei de concurs poate fi și secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

 Art. 8. Persoanele desemnate în comisiile de concurs și de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      să aibă o probitate morală recunoscută;

b)      să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

c)      să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art. 9.(1)  Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea nu a fost radiată conform legii.

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

SECȚIUNEA 5

 

Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

și ale secretarului de comisii

 

Art. 10. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a)      selectează și evaluează dosarele de concurs ale candidaţilor;

b)      stabilește subiectele pentru proba scrisă;

c)      stabilește planul interviului și realizează interviul;

d)      notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;

e)      transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

f)        semnează procesele-verbale intocmite după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Art. 11. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a)      soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia și evaluarea dosarelor, cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

b)      transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

 

Art. 12. Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:

a)      primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz;

b)      convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

c)      redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor procesul-verbal al fiecărei probe de concurs și raportul concursului;

d)      asigură transmiterea/afișarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e)      îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

 

CAPITOLUL II

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CERCETARE VACANT SAU TEMPORAR VACANT

 

SECȚIUNEA 1

Dosarul de înscriere la concurs

 

Art. 13. (1) Înscrierea la concurs începe în ziua afişării anunţului şi durează 30 de zile calendaristice de la data publicării  acestuia. În momentul depunerii dosarului la secretariatul IBB, pentru înregistrare, un reprezentat al Biroului de Resurse Umane verifică existenţa documentelor din dosar conform opisului şi vizează favorabil dosarul pe cererea de înscriere. În caz contrar, candidatul are posibilitatea completării dosarului de concurs conform cerinţelor din anunţ, cu respectarea termenului de depunere.

(2) Toată documentaţia cuprinsă în dosarul de înscrierea se va redacta in limba română. În caz contrar, comisia de concurs respinge dosarul de concurs.

Art. 14. În funcţie de postul scos la concurs, dosarul de înscriere cuprinde obligatoriu, următoarele documente:

 

1)  Pentru postul de cercetător știinţific gradul I și gradul II:

a)      opis;

b)      cerere de înscriere la concurs;

c)      copii legalizate de pe: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licentă ori echivalentă însoţite de foaia matricolă, diploma de doctor în ramura de știinţă corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri știinţifice sau academice, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

d)      copia cărţii  de  identitate  sau,  în  cazul  în  care  candidatul  nu  are  o  carte  de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

e)      Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului;

f)        curriculum vitae al candidatului;

g)  documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor obligatorii și eliminatorii conform standardelor de evaluare pentru conferirea gradului profesional de CS I / CS II, stabilite de Consiliul Ştiinţific al IBB din 4.04.2019, cu modificările ulterioare.

h)      alte înscrisuri solicitate de legislaţia în vigoare, stabilite prin ordin de ministru.

 

2)  Pentru postul de cercetător știinţific gradul III:

a)      opis;

b)      cerere de înscriere la concurs;

c)      copii legalizate de pe: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licentă ori echivalentă însoţite de foaia matricolă, diploma de doctor în ramura de știinţă corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri știinţifice sau academice, cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

d)      copia cărţii  de  identitate  sau,  în  cazul  în  care  candidatul  nu  are  o  carte  de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

e)      Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului;

f)        curriculum vitae al candidatului;

g)      documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor obligatorii și eliminatorii conform standardelor de evaluare pentru conferirea gradului profesional de CS III, elaborate de Consiliul Ştiinţific al IBB din 21.01.2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

3)  Pentru postul de cercetător știinţific:

a)      opis;

b)      cerere de înscriere la concurs;

c)      copii legalizate: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licentă ori echivalentă însoţite de foaia matricolă, cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

d)      copia cărţii  de  identitate  sau,  în  cazul  în  care  candidatul  nu  are  o  carte  de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

e)      Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului;

f)        curriculum vitae al candidatului;

g)      documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor obligatorii și eliminatorii conform standardelor de evaluare pentru conferirea gradului profesional de CS, elaborate de Consiliul Ştiinţific al IBB din 21.01.2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

4)  Pentru postul de asistent de cercetare știinţifică:

a)      opis;

b)      cerere de înscriere la concurs;

c)      copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii;

d)      copii legalizate: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licentă ori echivalentă însoţite de foaia matricolă si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e)      copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor (dacă este cazul);

f)        cazierul judiciar conform căruia nu are antecedente penale;

g)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)      curriculum vitae al candidatului;

i)        alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

SECȚIUNEA 2

Probele de concurs

 

Art. 15. Concursul pentru ocuparea unui post de cercetare vacant sau temporar vacant, constă în diferite etape, după cum urmează:

a)      pentru postul de CS I, CS II: evaluare dosar – pondere 100%  ;

b)      pentru postul de CS III: 1) selecţie și evaluare dosar – pondere 50%  

                                         2) interviu – pondere 50%;

      c)   pentru postul de CS:      1) selecţie și evaluare dosar – pondere 40%

                                                     2) proba scrisă – pondere 40%

                                                     3) interviu – pondere 20%

      d) pentru postul de ACS:    1) proba scrisă – pondere 70%

                                                     2) interviu – pondere 30%

  

SECȚIUNEA 3

Selecţia și evaluarea dosarelor de concurs

 

Art. 16. (1) Începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, acestea se transmit membrilor comisiei de concurs, care vor urmări respectarea condiţiilor obligatorii și eliminatorii, precum și cuantificarea activităţii știinţifice, conform Standardelor de evaluare stabilite de legislaţia în vigoare pentru CS I și CS II, precum și cele stabilite în Consiliul Ştiinţific din 21.01.2014, cu modificările și completările ulterioare pentru CS III, CS şi ACS.

(2)  Punctajul maxim care poate fi obţinut de un candidat la evaluarea dosarului este de 100 de puncte.

(3) După finalizarea acestei probe, se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.

(4) Rezultatele selecţiei și evaluării dosarelor se afișează conform Anexei Va (pentru CS), Anexa Vb (pentru CS III), Anexa VId (pentru CSI / CS II) de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, însoţită de motivul respingerii dosarului.

  

SECȚIUNEA 4

Interviul

 

Art. 17.(1)  În cadrul interviului, se testează abilităţile, aptitudinile și motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admiși la proba anterioară.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru proba interviu sunt:

a) abilităţi și cunoștinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă și creativitate.

(3) Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba anterioară.

(4) Fiecare membru al comisiei va puncta răspunsul candidaţilor cu note de la 0 la 10, la fiecare dintre cele 9 întrebări stabilite de comisia de concurs în ziua concursului. Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

(5) Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Punctajul maxim care poate fi obţinut de un candidat la interviu este de 100 de puncte.

(6) Fiecare membru al comisiei de concurs va puncta răspunsul fiecărui candidat în Anexa IV.

(7) In situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisisie de concurs, acestea se vor revizui de către toţi membrii acesteia. Procedura de revizuire se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de mebrii comisiei de concurs.

  

SECȚIUNEA 5

Proba scrisă

 

Art. 18. (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Prin proba scrisă se testează cunoștinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de anliză și sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

(4) Comisia de concurs stabilește seturile de subiecte în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

(5) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.

(6) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, departamentele IBB vor propune un set de întrebări tip grilă cu un răspuns corect, mai multe răspunsuri corecte sau niciun răspuns corect.

(7) În ziua desfășurării probei scrise, comisia de concurs va selecta 99 de întrebări.

(8) Se va acorda 1 punct din oficiu.

(9) Fiecare membru al comisiei de concurs va corecta și va nota rezolvarea fiecărui subiect.

(10) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs și nu poate depăși 3 ore.

(11) În încăperea în care are loc concursul, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(12) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de IBB, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipește, astfel încât datele să nu poată fi identificate.

(13) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise.

(14) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Punctajul maxim care poate fi obţinut de un candidat la proba scrisă este de 100 de puncte.

 

SECȚIUNEA 5

Soluţionarea contestaţiilor

 

Art. 19. (1) După afișarea rezultatelor obţinute la fiecare din probele de concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării rezultatului la sediul IBB.

 (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei și evaluării dosarului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor stabilite în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 20.(1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a)      candidatul nu îndeplinește condiţiile pentru a participa la concurs;

b)      punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.

(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afișare la sediul IBB, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 21. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 22. Orice candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

 

SECȚIUNEA 6

Punctajul final și comunicarea rezultatelor

 

Art. 23. Punctajul final se calculează tinându-se cont de ponderile stabilite prin prezenta metodologie astfel:

1)      pentru CS I  / CS II conform Anexei IIId   

2)   pentru CS III conform Anexei IIIb

3)      pentru CS conform Anexei IIIa

4)      pentru ACS conform Anexei IIIc

Art. 24. (1) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi trecute într-un centralizator nominal (Anexa VIc - ACS, Anexa VIa - CS, Anexa VIb - CS III, Anexa VId - CSI / CS II), în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele finale se afișează de către secretarul comisiei de concurs la sediul IBB, după formatul (Anexa VIId - CSI / CS II).

  

SECȚIUNEA 7

Suspendarea, amânarea și reluarea concursului

 

Art. 25. (1) În cazul în care, de la data anunţării concursului și până la afișarea rezultatelor finale, directorul IBB este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale, desfășurarea concursului va fi suspendată.

(2) Suspendarea se dispune de către directorul IBB, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă.

(3) Sesizarea poate fi făcută de către orice persona interesată.

(4) Dacă se constată că au fost îndeplinite prevederile legale, concursul se desfășoară în continuare.

Art. 26. În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, IBB ar obligaţia să anunţe prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în defășurarea concursului și să informeze candidaţii ale căror dosare au fost înregistrate, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Art. 27. Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

 

CAPITOLUL III

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 28. (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:

a)      participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;

b)      sunt membri ai comisiei de concurs;

c)         sunt  implicaţi  în  decizii  de  evaluare  profesională  sau  administrativă  în  cadrul concursului;

d)      sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:

a)         sunt soţi, afini şi rude până  la  gradul  al  III-lea inclusiv cu unul  sau mai  mulţi candidaţi;

b)         sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;

c)        sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 3 ani anteriori concursului;

d)       beneficiază ori au beneficiat în ultimii 3 ani anteriori concursului de servicii  sau foloase de orice natură din partea unui candidat.

Art.29. Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuţii în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în funcţie de încadrarea faptei.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 06/25/22